TWIJ04-VZ ทัวร์ไต้หวัน VZ12 ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 4คืน (MAR19)

  รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยวกำหนดการเดินทางทั้งหมด


 เดินทางช่วง : มีนาคม 2562
วันที่ : 2-6 / 6-10 / 9-13 / 11-15 / 18-22 / 23-27 / 25-29 / 30 มี.ค. - 3 เม.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่  16,888.- โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ)  5,500.- โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง)   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง)   โปรดสอบถามเงื่อนไขโปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการรวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – ไทจง – กรุงเทพฯ ไปกลับ พร้อมที่พัก4คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน อาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามรายการ) บัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์ ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20กก. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ไม่รวมประกันสุขภาพ เจ็บไข้(กรณีต้องการซื้อประกันสุขภาพเพิ่ม ติดต่อบริษัท)รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบินตามรายการ *ค่าบริการนี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น

ราคาทัวร์ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.ต่อ1ท่าน) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว ค่าภาษีการบริการ 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ(เก็บเพิ่ม 800บาท/ท่าน),ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,400 NT สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการบริการ
**ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าเข้าไต้หวันหากสถานทูตมีการเรียกเก็บภายหลัง**

เงื่อนไขในการจอง
มัดจำท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)