HKSMD02-HX ทัวร์ฮ่องกง HK9: ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (AUG-SEP19)

  รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยวกำหนดการเดินทางทั้งหมด


 เดินทางช่วง : สิงหาคม - กันยายน 2562
วันที่ : 23-25 / 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2562
วันที่ : 6-8 / 13-15 / 20-22 / 27-29 ก.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่  7,999.- โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ)  3,000.- โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง)   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง)   โปรดสอบถามเงื่อนไขโปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการนี้รวม :
- ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วโปรโมชั่น) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว
- ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
- **กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE (ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี่ยว) // TRIPLE (ห้อง 3 เตียง) หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก**
- ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ **หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้และ 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน**
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- หัวหน้าทัวร์ และหรือไกด์ของบริษัททัวร์ Land Operator ที่ฮ่องกง ผู้ชำนาญเส้นทาง
- ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
- Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- วีซ่าเข้าฮ่องกง ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ที่ต้องทำวีซ่าเข้าฮ่องกง ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ากรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
- ค่าวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ 1,500 บาท/ท่าน (ชำระพร้อมค่าทัวร์) หากลูกค้ามีวีซ่าจีนแบบเดี่ยว ไม่สามารถนำมาหักจากค่าทัวร์ได้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น!!! 
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น +คนขับรถ 1,500 บาท/ลูกค้า ตลอดทริปการเดินทาง (ชำระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสินน้ำใจของทุกท่าน ไม่บังคับใดๆ

เงื่อนไขเพิ่มเติม
- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้า ประเทศที่บริษัทระบุใน รายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
- เที่ยวบินราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ราคานี้เป็นราคาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
- เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน เงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

การสำรองที่นั่ง
- กรุณาสำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินเต็มจำนวน หลังจากวันจอง 2 วัน (**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น**)