CANP01-TG ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ กุญแจสู่ประตูเศรษฐี 4วัน3คืน (OCT19)

  รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยวกำหนดการเดินทางทั้งหมด


 เดินทางช่วง : ตุลาคม 2562
วันที่ : 14-17 / 15-18 / 16-19 ต.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่  23,900.- โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ)  6,000.- โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง)   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง)   โปรดสอบถามเงื่อนไขโปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าธรรมเนียมทำบัตรเข้างาน ในกรณีที่ท่านไม่เคยทำบัตรเข้างานมาก่อน
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน (เฉพาะท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น) กรณีท่านที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้ว กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ รับทราบ ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
*** สำหรับท่านที่มีบัตร APEC ท่านจะได้สิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องทำวีซ่า ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอความร่วมมือท่านแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ รับทราบ ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ (กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซื้อตั๋วเดี่ยวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน)
- ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง
- ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน
- ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
- ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ
- ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าธรรมเนียมทำบัตรเข้างาน ในกรณีที่ท่านเคยมีบัตรแล้วสูญหาย ต้องจ่ายเพิ่ม 200 หยวน
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL จำกัดน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม ไม่จำกัดจำนวนชิ้น และถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม)
- ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มก่อนการเดินทาง
- ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ฯลฯ
- ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าแจ้งเข้า-ออก, ค่าวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว หรือเอกสารอื่นๆ ที่พึงใช้
- ค่าปรับ ค่าเสียหายต่างๆ อันเกิดจากการกระทำและการละเมิดกฎหมายในท้องถิ่นนั้นๆ โดยตัวของท่านเอง อาทิเช่น การทิ้งขยะ สูบบุหรี่ ในสถานที่ต้องห้ามที่มีการแจ้งเตือนโดยป้ายหรือสัญลักษณ์ใดๆ อย่างชัดเจน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (บวกราคาเพิ่มในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี VAT หรือออกใบเสร็จในชื่อบริษัท ห้างร้าน องค์กร ฯลฯ)
- ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ 120 หยวน/ท่าน/ทริป เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเฉพาะทารก
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคับทิป)

เงื่อนไขการยกเลิก
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการให้บริการ
- ***สำรองที่นั่งพร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท*** หากท่านยังไม่ชำระค่ามัดจำ บริษัทฯ จะถือว่าการจองของท่านไม่สมบูรณ์ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่วางมัดจำก่อน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 25 วัน