CANE03-CX ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ CX03 CANTON FAIR 5D4N #126 (OCT19)

  รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยวกำหนดการเดินทางทั้งหมด


 เดินทางช่วง : ตุลาคม 2562
วันที่ : 16-20 ตุลาคม 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่  20,999.- โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ)  4,500.- โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง)   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง)   โปรดสอบถามเงื่อนไขโปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการนี้รวม >>>>>
ค่าธรรมเนียมทำบัตรเข้างาน ในกรณีที่ท่านไม่เคยทำบัตรเข้างานมาก่อน
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีนแบบหมู่คณะ (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) กรณีท่านที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วทางบริษัทไม่สามารถทำคืนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการบริการแบบหมู่คณะ
ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมคณะ (กรณีต้องการไป-กลับ นอกเหนือจากรายการข้างต้น >>>> ต้องตรวจสอบค่าธรรมเนียมของสายการบินนั้นๆ) 
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดลงใต้ท้องเครื่อง *** ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม ทั้งขาไป-กลับ *** (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) และสัมภาระหิ้วขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม >>>>>
ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 150 หยวน / ท่าน / ทริป
ค่าธรรมเนียมทำบัตรเข้างาน ในกรณีที่ท่านเคยมีบัตรแล้วสูญหาย
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่น)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (บวกราคาเพิ่มในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี VAT หรือออกใบเสร็จในชื่อบริษัท ห้างร้าน องค์กร ฯลฯ) 
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินจากสายการบินกำหนด (ปกติ 30 กก. อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)
ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 
ค่าปรับ ค่าเสียหายต่างๆ อันเกิดจากการกระทำและการละเมิดกฎหมายในท้องถิ่นนั้นๆ โดยตัวของท่านเอง เช่น การทิ้งขยะ สูบบุหรี่ ในสถานที่ต้องห้ามที่มีการแจ้งเตือนโดยป้ายหรือสัญลักษณ์ใดๆ อย่างชัดเจน

การยืนยันสำรองที่นั่ง >>>>>
- ชำระยอดมัดจำตามจำนวนที่ระบุใน INVOICE (ใบแจ้งหนี้)เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งท่านละ 10,000.- บาท 

กรณียกเลิกการสำรองที่นั่ง >>>>>
• กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี