HKSMD13-HX ทัวร์ฮ่องกง HK8 Pro.5555 : ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (JUN19)

  รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยวกำหนดการเดินทางทั้งหมด


 เดินทางช่วง : มิถุนายน 2562
วันที่ : 25-27 / 27-29 มิ.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่  5,555.- โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ)  3,000.- โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง)   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง)   โปรดสอบถามเงื่อนไขโปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการนี้รวม :
- ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วโปรโมชั่น) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว
- ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
- **กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE (ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี่ยว) // TRIPLE (ห้อง 3 เตียง) หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก**
- ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ **หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้และ
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน**
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- หัวหน้าทัวร์ และหรือไกด์ของบริษัททัวร์ Land Operator ที่ฮ่องกง ผู้ชำนาญเส้นทาง
- ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
- Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- วีซ่าเข้าฮ่องกง ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ที่ต้องทำวีซ่าเข้าฮ่องกง ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ากรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
- หมายเหตุ : โปรดแจ้งในวันจองทัวร์ ชาวต่างชาติ เรียกเก็บเพิ่ม 5,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าวีซ่าสำหรับต่างชาติและลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง บริษัททัวร์ไม่สามารถแทรกแซงได้)
- ค่าวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ 1,500 บาท/ท่าน (ชำระพร้อมค่าทัวร์) หากลูกค้ามีวีซ่าจีนแบบเดี่ยว ไม่สามารถนำมาหักจากค่าทัวร์ได้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น!!!
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น +คนขับรถ 1,500 บาท/ลูกค้า ตลอดทริปการเดินทาง (ชำระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสินน้ำใจของทุกท่าน ไม่บังคับใดๆ

การสำรองที่นั่ง
กรุณาสำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินเต็มจำนวน หลังจากวันจอง 2 วัน (**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น**)**ถ้ามีการยกเลิก ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี**