JPHT06-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY FUKUOKA ฉันรักเธอ 5D3N (JUL-SEP19)

  รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยวกำหนดการเดินทางทั้งหมด


 เดินทางช่วง : กรกฎาคม - กันยายน 2562
วันที่ : 17-21 / 24-28 / 27-31 / 27 ก.ค. - 31 ก.ค. / 31 ก.ค. - 4 ส.ค. 62
วันที่ : 7-11 / 10-14 / 14-18 / 21-25 / 28 ส.ค. - 1 ก.ย. 62
วันที่ : 4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-29 ก.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่  16,876.- โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ)  8,900.- โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง)   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง)   โปรดสอบถามเงื่อนไขโปรแกรมทัวร์


ราคาทัวร์รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
9. บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
10. ออกใบเสร็จค่าบริการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)

ราคาทัวร์ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.)
3. ค่าทำวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย)
4. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,900 บาท ต่อทริป (ชำระที่สนามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน)
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจ

*** ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น โปรดชำระเงินเต็มจำนวน ***