MDJWL01-FD ทัวร์มัลดีฟส์ Clubmed Kani Maldives 3D2N (APR19)

  รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยวกำหนดการเดินทางทั้งหมด


 เดินทางช่วง : เมษายน 2562
วันที่ : 13-15 / 14-16 เม.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่  39,400.- โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง)   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง)   โปรดสอบถามเงื่อนไขโปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการรวม
- ค่าที่พักจำนวน 2 คืน ตามประเภทห้องพักที่ท่านเลือก (ห้องพักคู่ Twin Room)
- ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
- ค่าภาษีภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง
- ค่าเรือเร็ว Speed Boat บริการรับ-ส่ง ระหว่างสนามบินมาเล่ – รีสอร์ท Club Med - สนามบินมาเล่
- ค่าอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์,เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์,ไวน์,ค็อกเทล, น้ำผลไม้เสิร์ฟตลอดทั้งวันพร้อมอาหารว่าง(ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับพรีเมี่ยม,ไวน์,แชมเปญ)
- กิจกรรมกีฬาทางบก และทางน้ำที่กว้างขวาง พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
- การแสดง และความบันเทิงยามราตรีของ Club Med โดยทีมงานที่มีวัฒนธรรมหลากหลายของ G.O. หรือเจ้าหน้าที่ของ Club Med

อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าที่สายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
- ค่าทำหนังสือเดินทาง
- ค่าประกันการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
- กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 20,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
- ราคาเสนอ และราคาแพ็คเกจสามารถใช้ได้กับผู้ใหญ่ 2 ท่านที่เดินทางด้วยกัน
- เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปีไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักใน Overwater Suite ที่ Club Med Kani (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2018)
- เด็กตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปสามารถพักในวิลล่า Overwater และ ตั้งแต่12 - 17 ปีสามารถพักใน Beach Villas (Finolhu)
- ห้องวิลล่าที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์มุมกว้างจะคิดค่าบริการเพิ่ม 10%
- ราคานี้เป็นราคาสกุลเงินไทย และมีผลบังคับใช้กับชาวไทยเท่านั้น
- ห้องเชื่อมถึงกันมีราคา 1,100 บาท / ห้อง / คืน (สำหรับ Kani)
- เมื่อท่านตกลงทำการชำระเงินทั้งหมด หรือบางส่วนแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบในเงือนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด และจะไม่สามารถคืนเงิน หรือ เปลี่ยนผู้เดินทางได้
- ราคาดังกล่าวนี้สำหรับการเดินทางแบบหมุ่คณะ
- ราคาดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยว ไม่ต่ำกว่า 10 คน
- การยืนยันขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ ข้อเสนอพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
- ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันจะรวมอยู่และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ราคาและเงื่อนไขทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า