MDJWL01-FD ทัวร์มัลดีฟส์ JMD01 Clubmed Kani Maldives 3D2N [Club room ในหาด] (NOV-DEC18)

  รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยวกำหนดการเดินทางทั้งหมด


 เดินทางช่วง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
วันที่ : 23 - 25 พ.ย. 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่  29,100.- โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว    โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง)   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง)   โปรดสอบถาม

วันที่ : 1 - 3 ธันวาคม 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่  31,000.- โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง)   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง)   โปรดสอบถาม

วันที่ : 14 - 16 ธันวาคม 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่  32,800.- โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง)   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง)   โปรดสอบถามเงื่อนไขโปรแกรมทัวร์


ค่าใช้จ่ายนี้รวม:
- ที่พัก 2 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินสายการบิน สายการบิน Air Asia
- บริการรับส่ง ไป/กลับ ระหว่างคลับเมด-สนามบิน โดยเรือสปีดโบ๊ต
- อาหารบุฟเฟต์นานาชาติทั้งเช้า กลางวัน เย็น พร้อมทั้งเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ น้ำผลไม้และอื่นๆ
- บริการเครื่องดื่มทั้งผสมและไม่ผสมแอลกดฮอล์ตลอดทั้งวันพร้อมกับของว่าง (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอ์พรีเมี่ยม ไวน์ และแชมเปญแบบขวด)
- กิจกรรมกีฬาทั้งบนบกและทางน้ำ พร้อมผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญ
- การแสดงโชว์ของคลับเมดทุกค่ำคืนโดย ทีมคลับเมดจีโอนานาชาติ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 20กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่าทำหนังสือเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
- ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ไม่รวมทิปพนักงานบริการ ณ รีสอร์ท

เงื่อนไขและข้อกำหนด:
- ใช้ได้สำหรับเข้าพักอย่างน้อย 2 คืน
- เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี ไม่อนุญาติให้เข้าพักที่ห้องลากูน
- คลับเมดคิดราคาเป็นเงินบาทต่อท่าน
- สำหรับห้อง Connecting room มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 700 บาท /ห้อง /คืน
- ราคานี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษสามารถเดินทางได้ 5 ช่วงเวลา ตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น
- หากยืนยันการจองแล้วไม่สามารถส่งต่อ คืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
- แพ็คเกจนี้สามารถใช้ได้กับกรุ๊ปทัวร์
- ราคาและข้อกำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า