KRORG01-XJ ทัวร์เกาหลี โซลแลนด์ 5 วัน 3 คืน (OCT18)

  รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยวกำหนดการเดินทางทั้งหมด


 เดินทางช่วง : ตุลาคม 2561
วันที่ : 25-29 / 26-30 ต.ค. 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่  14,441.- โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ)  8,000.- โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง)   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง)   โปรดสอบถามเงื่อนไขโปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการรวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไปกลับแบบหมู่คณะ (ตามวันเวลาที่ระบุในตั๋วเครื่องบิน)
- ค่าที่พัก (ห้องละ 2-3 ท่าน)
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- บัตรเข้าชมสถานที่
- ค่ารถนำเที่ยว
- ค่าผู้นำทัวร์หรือไกด์จากเกาหลี อำนวยความสะดวก
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. (ไม่เกินท่านละ 1ชิ้น และถือขึ้นเครื่องได้อีก 5-7 กก. ตามขนาดที่กำหนดของสายการบิน) ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. (ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยน โดยยึดนโยบายสายการบินเป็นหลัก) (ไม่เกินท่านละ 1 ชิ้น และถือขึ้นเครื่องได้อีก 7 กก. ตามขนาดที่กำหนดของสายการบิน)
- ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (ขั้นต่ำวงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 75 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยทุกกรณี โรคประจำตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)

ราคาค่าบริการไม่รวม :
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด
× ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท่านละ 1,500 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์)
× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
× ค่าสัมภาระที่เกินชิ้นหรือน้ำหนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติไม่เกินท่านละ 15 กก. / 1 ชิ้น และถือขึ้นเครื่องได้อีก 5-7 กก. ตามขนาดที่กำหนดของสายการบิน)
× ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรือต่างชาติ
× ค่าภาษีการบริการ 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขในการจอง : ขอเก็บเต็มจำนวน ต่อท่านเพราะเป็นราคาพิเศษนะคะ ** ต้องดำเนินการโอนเงินทันที นับจากที่ทำการจองและได้รับการยืนยันทางวาจา ใบเรียกเก็บเงินจะส่งตามหลัง หากไม่ชำระตามกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ การชำระไม่ครบ ทางผู้จัดถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก