KRST02-LJ ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM IN KOREA 5วัน 3คืน (MAR-APR19)

  รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยวกำหนดการเดินทางทั้งหมด


 เดินทางช่วง : มีนาคม - เมษายน 2562
วันที่ : 1-5 เม.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่  15,999.- โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ)  5,000.- โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง)   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง)   โปรดสอบถาม
วันที่ : 30 มี.ค. - 3 เม.ย. / 31 มี.ค. - 4 เม.ย. 2562
วันที่ : 2-6 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 27 เม.ย. - 1 พ.ค. / 28 เม.ย. - 2 พ.ค./ 29 เม.ย. - 3 พ.ค./ 30 เม.ย.- 4 พ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่  16,999.- โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ)  5,000.- โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง)   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง)   โปรดสอบถาม
วันที่ : 3-7 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 24-28 / 25-29 / 26-30 เม.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่  17,999.- โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ)  5,000.- โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง)   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง)   โปรดสอบถาม
วันที่ : 4-8 / 5-9 เม.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่  18,999.- โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ)  5,000.- โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง)   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง)   โปรดสอบถาม
วันที่ : 9-13 เม.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่  19,999.- โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ)  5,000.- โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง)   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง)   โปรดสอบถาม
วันที่ : 10-14 / 14-18 เม.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่  21,999.- โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ)  5,000.- โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง)   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง)   โปรดสอบถาม
วันที่ : 11-15 / 13-17 เม.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่  24,999.- โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ)  5,000.- โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง)   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง)   โปรดสอบถาม
วันที่ : 12-16 เม.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่  26,999.- โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ)  5,000.- โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง)   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง)   โปรดสอบถามเงื่อนไขโปรแกรมทัวร์


อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ (ตั๋วกรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. / หิ้วขึ้นเครื่องได้ 12 กก.
มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 3,000 บาท สำหรับพาสต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
ค่าทิปสำหรับคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ (50,000 วอน หรือ 1,500 บาท)
ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน
ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจำ 10,000 บาท สำหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน
และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือ ชำระไม่ครบ หรือ เช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก
1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย เมื่อวีซ่าผ่านแล้ว แต่จะมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ****ราคาดังกล่าวเป็นราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถยกเลิกการจองได้ทุกกรณี ****
3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ