ทัวร์ไต้หวัน


TKONE GLOBAL แนะนำทัวร์ไต้หวันหลายเส้นทางหลายสถานที่เที่ยวพร้อมอาหารรสเลิศ อาทิ ไทเป // ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานเหย่หลิว ตึกไทเป 101 เขาอุทยานอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค// ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ถนนเก่าจิ่วเฟิ้น ตลาดซีเหมินติง // เสี่ยวหลงเปา ไปทัวร์ไต้หวัน กับเรา TKONE TOUR

TWFM08-VZ ทัวร์ไต้หวัน S06 TAIWAN ไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง 3วัน2คืน (AUG-OCT19)


ส.ค.
23-25 / 27-29
ก.ย.
3-5 / 6-8 / 9-11 / 16-18 / 17-19 / 23-25 / 27-29
ต.ค.
1-3 / 4-6 / 8-10 / 12-14 / 25-27 / 26-28 / 28-30
ดูทั้งหมด

3 วัน 2 คืน
 ฿8,999

TWFM07-IT ทัวร์ไต้หวัน S04 TAIWAN TIGER โปรโมชั่น 4วัน3คืน (AUG-OCT19)


ส.ค.
29-1 / 31-3
ก.ย.
5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-29
ต.ค.
3-6 / 4-7 / 5-8 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 17-20 / 18-21
ดูทั้งหมด

4 วัน 3 คืน
 ฿9,999

TWVW02-SL ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (AUG-OCT19)


ส.ค.
23-26
ก.ย.
7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-1
ต.ค.
2-5 / 6-9 / 9-12 / 11-14 / 16-19 / 26-29
ดูทั้งหมด

4 วัน 2 คืน
 ฿10,555

TWFM01-SL ทัวร์ไต้หวัน S07 ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ 5วัน3คืน (AUG-OCT19)


ส.ค.
29-2
ก.ย.
5-9 / 12-16 / 19-23 / 27-1
ต.ค.
3-7 / 4-8 / 8-12 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 15-19 / 17-20 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 25-29 / 26-30
ดูทั้งหมด

5 วัน 3 คืน
 ฿10,999

TWIJ03-XW ทัวร์ไต้หวัน XW-T38 HELLO TAIWAN ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน (AUG19-JAN20)


ส.ค.
31-4
ก.ย.
1-5 / 4-8 / 5-9 / 7-11 / 8-12 / 11-15 / 12-16 / 14-18 / 15-19 / 18-22 / 19-23 / 21-25 / 22-26 / 25-29 / 26-30 / 28-2 / 29-3
ต.ค.
2-6 / 3-7 / 5-9 / 6-10 / 9-13 / 10-14 / 12-16 / 13-17 / 16-20 / 17-21 / 19-23 / 20-24 / 30-3
พ.ย.
1-5 / 6-10 / 8-12 / 13-17 / 15-19 / 20-24 / 22-26 / 27-1 / 29-3
ธ.ค.
4-8 / 6-10 / 11-15 / 13-17 / 18-22 / 20-24 / 25-29 / 27-31
ม.ค.
1-5 / 3-7 / 8-12 / 10-14 / 15-19 / 17-21
ดูทั้งหมด

5 วัน 3 คืน
 ฿11,888