ทัวร์ไต้หวัน


TKONE GLOBAL แนะนำทัวร์ไต้หวันหลายเส้นทางหลายสถานที่เที่ยวพร้อมอาหารรสเลิศ อาทิ ไทเป // ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานเหย่หลิว ตึกไทเป 101 เขาอุทยานอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค// ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ถนนเก่าจิ่วเฟิ้น ตลาดซีเหมินติง // เสี่ยวหลงเปา ไปทัวร์ไต้หวัน กับเรา TKONE TOUR

TWZE06-XW ทัวร์ไต้หวัน ZTPE05 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่] 5วัน3คืน (JAN-MAR20)


ม.ค.
6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 29-2 / 30-3 / 31-4
ก.พ.
1-5 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-1 / 27-2 / 28-3 / 29-4
มี.ค.
1-5 / 2-6 / 3-7 / 48 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 /10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28
ดูทั้งหมด

5 วัน 3 คืน
 ฿13,878

TWZE14-SL ทัวร์ไต้หวัน ZTPE41 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ] 5 วัน 3 คืน (JAN-MAY20)


ม.ค.
8-12 / 9-13 / 10-14 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 29-2 / 30-3 / 31-4
ก.พ.
5-9 / 6-10 / 7-11 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 20-24 / 21-25 / 27-2 / 28-3
มี.ค.
4-8 / 5-9 / 6-10 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 18-22 / 19-23 / 25-29 / 26-30 / 27-31
เม.ย.
2-6 / 3-7 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 23-27 / 24-28 / 29-3 / 30-4
พ.ค.
1-5 / 2-6 / 6-10
ดูทั้งหมด

5 วัน 3 คืน
 ฿13,878

TWIJ01-CI ทัวร์ไต้หวัน CI-202 ไต้หวัน ไทเป ไทจง เกาสง สุริยันจันทรา อุทยานอาหลีซัน 4วัน3คืน (JAN-JUN20)


ม.ค.
11-14 / 18-21 / 25-28
ก.พ.
1-4 / 8-11 / 15-18 / 29-3
มี.ค.
7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31
เม.ย.
4-7 / 18-21 / 25-28
พ.ค.
2-5 / 9-12 / 16-19 / 23-26 / 30-2
มิ.ย.
6-9 / 13-16 / 20-23 / 27-30
ดูทั้งหมด

4 วัน 3 คืน
 ฿15,888