CANPK01-TG ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ บินตรง 4 วัน (OCT-NOV19)

  รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยวกำหนดการเดินทางทั้งหมด


 เดินทางช่วง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
วันที่ : 1-4 พ.ย. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่  29,000.- โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ)  5,000.- โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง)   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง)   โปรดสอบถาม
วันที่ : 24-27 ต.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่  30,000.- โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ)  5,000.- โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง)   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง)   โปรดสอบถามเงื่อนไขโปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-กวางเจา-กรุงเทพ / ภาษีสนามบินทุกแห่ง / ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมัน / ค่าประกันภัยทางอากาศ ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน / ค่าที่พักระดับมาตรฐานตามรายการ / ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม / ค่ารถโค้ชปรับอากาศเดินทางตามรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ / ค่าน้ำหนักสัมภาระตามที่สายการบินกำหนดท่านละ 20 กิโลกรัม ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ คนขับรถ ไกต์ท้องถิ่น คนละ 10 หยวน/วัน/คน
ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย / ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

สำรองที่นั่ง
* ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน