MYMBI03-SL ทัวร์พม่า JT01 มหัศจรรย์...พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน (JAN-JUN20)

  รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยวกำหนดการเดินทางทั้งหมด


 เดินทางช่วง : มกราคม - มิถุนายน 2563
วันที่ : 23 ม.ค. 2563
วันที่ : 13 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่  2,999.- โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง)   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง)   โปรดสอบถาม
วันที่ : 9 / 16 / 30 ม.ค. 2563
วันที่ : 6 / 20 / 27 ก.พ. 2563
วันที่ : 12 / 26 มี.ค. 2563
วันที่ : 23 / 30 เม.ย. 2563
วันที่ : 14 พ.ค. 2563
วันที่ : 4 มิ.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่  3,999.- โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง)   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง)   โปรดสอบถาม
วันที่ : 5 / 19 มี.ค. 2563
วันที่ : 2 / 9 / 13 / 16 เม.ย. 2562
วันที่ : 7 / 21 / 28 พ.ค. 2563
วันที่ : 11 / 18 / 25 มิ.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่  4,999.- โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง)   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง)   โปรดสอบถามเงื่อนไขโปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการรวม
-ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
-อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
-ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
-ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
-ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
-ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
-ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่าบริการไม่รวม
-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
-ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
-ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
-ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
-ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

การจองทัวร์ :
• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระเต็มจำนวนเนื่องจากเป็นราคาพิเศษ มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ