CATVW01-TK ทัวร์โครเอเชีย เมืองดูบอร์ฟนิค เขตอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ 7วัน4คืน (JAN-MAR20)

  รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยวกำหนดการเดินทางทั้งหมด


 เดินทางช่วง : มกราคม - มีนาคม 2563
วันที่ : 21-27 ม.ค. 2563
วันที่ : 4-10 / 11-17 / 18-24 ก.พ. 2563
วันที่ : 3-9 / 24-30 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่  45,900.- โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ)  7,500.- โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง)   โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง)   โปรดสอบถามเงื่อนไขโปรแกรมทัวร์


อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดประเภทหมู่คณะ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ) โดยสายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK) (กระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม และกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน)
- ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
- ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงสุด 500,000 บาท /และเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุที่ระบุในรายการ
- ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ,
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามมาตราฐานที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่าง ๆ
- หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าธรรมเนียมและค่าบริการวีซ่ายื่นสถานทูตโครเอเชีย สำหรับหนังสือเดินทางไทย 5,500 บาท ต่อท่าน (ชำระพร้อมเงินค่ามัดจำ), ยื่นพร้อมกันทั้งคณะตามวันที่สถานทูตกำหนด ใช้เวลายื่นประมาณ 21 วัน และไม่สามารถดึงเล่มออกได้ (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
- ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ไทย เพื่อเป็นสินน้ำใจ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป (ชำระพร้อมเงินงวดสุดท้าย)
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะกรุ๊ปส่วนตัว)
- ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว และ ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียม
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 20 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับเปลี่ยนราคาหากมีการปรับเปลี่ยนจากทางสายการบิน)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มเพิ่มเติมระหว่างมื้ออาหาร หรือมินิบาร์ในห้องพัก ค่าพนักงานยกกระเป๋า, ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ
- ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง ตามธรรมเนียมการเข้าพักในโรงแรมทุกแห่ง หากท่านให้พนักงานยกกระเป๋าไปส่งที่ห้องพัก พนักงานยกกระเป๋าจะได้รับทิปตอบแทนเมื่อให้บริการ ขั้นต่ำ 2 ยูโร หรือเทียบเท่า ต่อกระเป๋า 1 ใบ (แนะนำให้ทุกท่านรับผิดชอบกระเป๋าของตนเองเพื่อความสะดวก, รวดเร็ว และปลอดภัย)

การชำระเงิน
- งวดที่ 1 : สำรองที่นั่ง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท/ท่าน (ภายใน 3 วัน หลังการจอง)
และกรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมแบบฟอร์มรายละเอียดสำหรับการยื่นวีซ่าภายใน 7 วัน หลังจากชำระมัดจำ (***สำคัญมาก กรุณาอย่า ขีดเขียน, แปะสติกเกอร์, ปั๊มสัญลักษณ์อะไรก็ตามลงในเล่มพาสปอร์ต, หรือทำพาสปอร์ตฉีกขาด เพราะอาจมีผลทำให้ท่านถูกปฏิเสธ เข้า-ออก ประเทศ***)
- งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ