วิธีการขอวีซ่าเชงเก้น (Shengen Visa) เพื่อไปท่องเที่ยวยุโรป

04-02-2020   |   09:42:37

ทำความรู้จักกับวีซ่าเชงเก้น
วีซ่าเชงเก้น (Shengen) เป็นวีซ่าสำหรับกลุ่มประเทศในโซนยุโรป ที่คุณสามารถเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดนไปได้เลย โดยที่ไม่จำเป็นต้องขอเข้าประเทศในทุกๆ ประเทศที่ไป ระหว่าง 26 ประเทศที่ต้องใช้วีซ่าเชงเก้นนี้ และจะไม่มีด่านตรวจวุ่นวายมากมาย จึงเกิดเป็นวีซ่าเชงเก้นนี้ขึ้นมา ให้ผู้ถือวีซ่าชนิดนี้สามารถเดินทางในเขตเชงเก้นได้อย่างอิสระ โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ภายในรอบ 6 เดือน หรือ 180 วัน หรือตามที่ระบุในวีซ่า

กลุ่มเชงเก้นประกอบไปด้วย 26 ประเทศ
เขตเชงเก้นครอบคลุมประเทศส่วนใหญ่ในยุโรป ยกเว้นประเทศในสหราชอาณาจักรและประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศโรมาเนีย บัลแกเรีย โครเอเชีย และไอร์แลนด์ ซึ่งในไม่ช้าจะเข้าร่วมอยู่ในเขตการเคลื่อนที่โดยเสรี
• ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (22 ประเทศ):
เยอรมนี, ออสเตรีย , เบลเยี่ยม, เดนมาร์ก, สเปน, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, กรีซ, ฮังการี,อิตาลี, ลิทัวเนีย, ลัตเวีย,ลักเซมเบิร์ก,มอลตา, เนเธอร์แลนด์,โปแลนด์, โปรตุเกส, สาธารณรัฐเช็ก,สโลวาเกีย, โมนาโค และสวีเดน
• ประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (4 ประเทศ):
ไอซ์แลนด์, ลิกเตนสไตน์ ,นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์

นอกจากนี้ ถ้าหากคุณถือวีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple ก็จะสามารถเข้าประเทศ Croatia รวมไปถึงประเทศในแถบบอลข่านได้ ไม่ว่าจะเป็น Macedonia , Bosnia , Albania หรือ Serbia ได้ด้วย


วีซ่าเชงเก้นมีแบบไหนบ้าง
1.วีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน (วีซ่าประเภท A)
พลเมืองจากประเทศนอกเขตเชงเก้นบางประเทศที่ต้องการเดินทางโดยเครื่องบินไปยังประเทศที่สาม และต้องการแวะเปลี่ยนเครื่ิองที่สนามบินในเขตเชงเก้น ก็จะต้องขอวีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน
2.วีซ่าเดินทางผ่านหรือทรานซิท (วีซ่าประเภท B)
เป็นวีซ่าที่มีอายุไม่เกิน 5 วัน สำหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ต ที่ไม่ได้เป็น visa-free สำหรับประเทศปลายทาง (ที่ไม่ใช่เชงเก้น) เช่น คนไทย จะเดินทางไป สหรัฐอเมริกา ต้องมีวีซ่าอเมริกา กรณีนี้ หากจะแวะ”ผ่าน” ยุโรป สามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้ แต่ได้ไม่เกินครั้งละ 5 วันเท่านั้น
3.วีซ่าพำนักระยะสั้น (วีซ่าประเภท C)
วีซ่าประเภทนี้จะออกให้กับการเดินทาง 1 ครั้ง 2 ครั้งหรือหลายครั้ง โดยมีระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักแตกต่างกันออกไป วีซ่าประเภทนี้ผู้เดินทางไม่สามารถอยู่ในยุโรป ได้เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลารวมทั้งหมด 6 เดือน นักท่องเที่ยวทั่วไปนิยมขอวีซ่าประเภทนี้
4.วีซ่าเข้าได้แค่ประเทศที่ขอ (วีซ่าประเภท D)
วีซ่าประเภทนี้ ใช้เข้าได้เฉพาะประเทศที่คุณขอไปเท่านั้น เช่นขอที่สถานฑูตเบลเยี่ยม วีซ่านักเรียน สถานทูตจะออกวีซ่า type D ให้ คือต้องเข้าเฉพาะเบลเยี่ยม และห้ามออกไปประเทศอื่น จนกว่าจะไปทำเรื่องขอ ID นักเรียนที่เบลเยี่ยมซะก่อน (คือมาถึงที่เบลเยี่ยมแล้ว ให้รีบไปทำเรื่องเลย) พอได้ ID นี้แล้วถึงสามารถเดินทางไปประเทศในกลุ่มเชงเก้นประเทศอื่นได้


วีซ่าเชงเก้น มีอายุเท่าไหร่
วีซ่าเชงเก้น มีอายุเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับรายการท่องเที่ยว (Itinerary) ที่คุณจะเดินทาง เช่น คุณเดินทางไปยุโรป 15 วัน ก็ได้ วีซ่าเชงเก้น 15 วัน หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเจ้าหน้าที่

เราเลือกขอวีซ่าเชงเก้นได้อย่างไร
1.กรณีที่มีประเทศที่เดินทางนานกว่าประเทศอื่นๆ 1 ประเทศ เช่นคุณไปเที่ยวฝรั่งเศส 5 วัน เยอรมัน 4 วัน สวิตเซอร์แลนด์ 4 วัน ให้เริ่มขอที่ฝรั่งเศสเพราะอยู่นานที่สุด
2.กรณีที่เดินทางเฉลี่ยเท่ากันทุกประเทศ ให้เริ่มต้นขอที่ประเทศที่เข้าเป็นประเทศแรก

เตรียมตัวก่อนไปยื่นวีซ่าเชงเก้น
วันและเวลาในการยื่นขอวีซ่า
เช็ควันที่ เวลากับประเทศที่เราจะยื่นวีซ่าให้ดี ว่าต้องเป็นแบบจองล่วงหน้า หรือว่าสามารถไปต่อคิวหน้างานได้เลย

สถานที่ยื่นขอวีซ่า
เช็คให้ดีว่าประเทศที่เรายื่นนั้น ต้องผ่านตัวกลาง หรือไปยื่นที่สถานทูตโดยตรง เพราะแต่ละประเทศจะมีกฎต่างกัน

เวลาที่ใช้พิจารณา
ผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วันก่อนวันเดินทางได้ ตามกฏของกลุ่มประเทศเชงเก้น อย่างไรก็ตามผู้สมัครจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง โดยกระบวนการพิจารณาวีซ่าอาจใช้เวลาถึง 15 วันทำการ (หรือนานกว่านั้น แล้วแต่กรณี) อันนี้ขึ้นอยู่กับประเทศ และสถานทูต

ค่าธรรมเนียม
โดยส่วนมากค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น จะอยู่ที่ประมาณ 60 ยูโร

จำนวนวันที่ได้วีซ่า
โดยส่วนมากถ้าไม่ได้แบบ Multiple ก็จะได้เท่าจำนวนวันที่ขอ หรือแล้วแต่สถานทูตพิจารณา

การขอวีซ่าเชงเก้น ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
**การเตรียมเอกสารถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการขอวีซ่าเชงเก้น***
ก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่า เราจะไปยื่นขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตประเทศไหน สำหรับเอกสารในการยื่นขอวีซ่าเขงเก้น ทั้งแบบ Single Entry (เข้าออกครั้งเดียว) หรือ Multiple Entry (เข้าออกหลายครั้ง) จะไม่ต่างกัน
1.แบบฟอร์มคำร้องในการยื่นขอวีซ่า
สามารถโหลดแบบฟอร์มออกจากเว็บ หรือกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์แล้วปริ้นออกมา ส่วนนี้ต้องเช็คให้ดีข้อมูลต้องถูกต้องครบถ้วน ซึ่งการขอวีซ่าเชงเก้นในแต่ละประเทศ ก็มีแบบฟอร์มที่แตกต่างกัน

2.หนังสือเดินทางธรรมดาตัวจริง (Passport) พร้อมสำเนา หนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูป) จำนวน 2 ใบ
ต้องมีหน้าว่างที่เหลือสำหรับตราประทับมากกว่า 2 หน้า เหลืออายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันยื่นขอ และเล่มเก่า(หากมี) พร้อมสำเนาและทุกหน้าที่มีตราประทับ และลงนามสำเนาถูกต้อง

3.บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
สำหรับสำเนา ต้องเซ็นสำเนาถูกต้องและเซ็นลายเซ็นลงสำเนาตามหน้าพาสปอร์ต
3.1 กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
3.2 กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี ที่ไม่ได้เดินทางกับบิดาและหรือมารดา ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมลงลายมือชื่อบิดาและหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยต้องเป็นเอกสารที่ออกให้โดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ พร้อมแนบหลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง หรือผู้สนับสนุนค่าเดินทาง และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3.3 กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี ที่เดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงท่านใดท่านหนึ่ง ต้องมีเอกสารการยินยอมและหลักฐานรับรองว่ามีอำนาจในการปกครองผู้เยาว์ผู้นั้น จากที่ว่าการเขต/อำเภอ

4. ทะเบียนบ้านเล่มจริง พร้อมสำเนา
สำหรับสำเนา ต้องเซ็นสำเนาถูกต้องและเซ็นลายเซ็นลงสำเนาตามหน้าพาสปอร์ต

5.ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (หากมี) ทั้งตัวจริงและพร้อมสำเนา
เอกสารเหล่านี้ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ ลงนามสำเนาถูกต้อง โดยไม่ต้องรับรองคำแปล

6.ประกันการเดินทาง
เป็นสิ่งที่คุณจำเป็นต้องซื้อ โดยตอนซื้อต้องระบุประเทศให้ครอบคลุมทั้งหมด รวมไปถึงระยะเวลาตั้งแต่วันที่บินไป – กลับตามตั๋วเครื่องบิน และต้องมีวงเงินประกันที่คุ้มครองทั้งค่าพยาบาล หรือประกันอื่นๆ ไม่น้อยไปกว่า 1,500,000 บาท หรือ 30,000 ยูโร ( เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษ )โดยเราสามารถเช็คกับทางประกันได้ว่ามีประกันเจ้าไหนบ้าง ที่ทางสถานทูตรับรองวีซ่าเชงเก้น

7.รูปถ่ายสี จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
รูปแรกติดที่ฟอร์ม Visa Application Form รูปอีกใบแนบไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ ให้เขียนชื่อนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่และหมายเลขพาสปอร์ต หลังรูป กันหาย
เงื่อนไขของรูปถ่าย
- ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม.
- หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ห้ามใส่คอนแทคเลนส์
- พื้นหลังขาว รูปถ่ายต้องเห็นใบหน้า คิ้วตาและใบหูทั้งสองข้าง และด้านบนของหัวไหล่ชัดเจน โดยต้องเห็นใบหน้า 70-80% ของภาพอย่างชัดเจน
นอกจากนี้เช็คให้ครบถ้วนก่อนว่าประเทศที่เราจะขอวีซ่าเชงเก้นนั้น มีกฎละเอียดมากน้อยแค่ไหน

8.ตั๋วเครื่องบิน
เป็นแค่ใบจองก็พอ โดยยังไม่ต้องซื้อจริง พิมพ์ใบจองที่ได้จาก Agency ที่ซื้อตั๋ว ถ้าวีซ่าผ่านเราก็จะมาซื้อตั๋วที่นี่ ถ้าหากวีซ่าไม่ผ่านก็สามารถยกเลิกตั๋วได้ แต่หากซื้อผ่านเว็บก็พิมพ์ e-Ticket ไปได้เลย ก่อนการออกวีซ่า ผู้ยื่นอาจจะได้รับการร้องขอให้แสดงการยืนยันของตั๋วเครื่องบินที่ผ่านการชำระแล้ว

9.ตารางการเดินทางในเชงเก้น ( itinerary )
เป็นภาษาอังกฤษ แจงรายละเอียดการเดินทางว่าวันไหนอยู่ที่ไหน วันไหนไปเที่ยวเมืองอะไร ทำกิจกรรมอะไรบ้าง พร้อมระบุพาหนะในการเดินทาง

10.ใบจองโรงแรม (ภาษาอังกฤษ)
เรียงตาม Itinerary ที่ระบุวันที่และเมืองที่จะไป พร้อมชื่อ, ที่อยู่, อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ของโรงแรมที่จะพักทุกวัน

11. เอกสารรับรองการทำงานตัวจริง หรือรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ
โดยจดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชื่อประเทศ ไม่จำเป็นต้องระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) ชื่อ นามสกุล ตามพาสปอร์ต ตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน (เพื่อประกันว่า เราจะกลับมาทำงานแน่นอน จะไม่หลบหนีเข้าประเทศ) ช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลา และต้องครอบคลุมวันที่เราจะเดินทาง จนกระทั่งวันที่กลับมา .. พร้อมลายเซ็น และประทับตาบริษัท
11.1 กรณีที่ผู้ยื่นประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้คัดหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือจดทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ และเซ็นรับรองทุกหน้า (มีอายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน)
11.2 กรณีเกษียณอายุ ต้องแสดงบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ
11.3 กรณีนักเรียน นักศึกษา แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องรับรองคำแปล

12. เอกสารรับรองทางการเงินจากธนาคาร หรือจดหมายรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร
เป็นภาษาอังกฤษว่าเราเปิดบัญชีกับธนาคารนี้และมียอดเงินหมุนเวียน เอกสารนี้ต้องระบุชื่อ นามสกุล และจำนวนเงินในบัญชีเป็นปัจจุบันว่ามียอดเงินเท่าไหร่ โดยโชว์ยอดเงินเป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลยูโร

13. สมุดบัญชีธนาคารตัวจริง และสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน
(ถ่ายสำเนาทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือน) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง ใช้ได้เฉพาะประเภทออมทรัพย์เท่านั้น ซึ่งจะแสดงให้เห็นการหมุนเวียนของเงินในบัญชี เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ว่าเรามีเงินเพียงพอสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวตามระยะเวลาที่ขอไว้ หากเดินทางเป็นครอบครัว และต้องการใช้บัญชีรับรองสมาชิกในครอบครัวท่านอื่นต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้ด้วย และสมุดบัญชีจำเป็นต้องอัพเดทไม่เกิน 6 วันก่อนวันที่ยื่นค่ะ
13.1 กรณีเป็นคู่สมรส สามารถใช้บัญชีของสามี หรือภรรยาได้ แต่ต้องมีทะเบียนสมรสยืนยัน กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้ทำจดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามรับรองทั้งสองท่าน กรณีคู่สมรสเสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณะบัตร กรณีที่คู่สมรสไม่ได้เดินทางไปด้วย ให้แนบบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานการทำงานของคู่สมรสประกอบ
13.2 กรณีรับรองญาติพี่น้อง ต้องแนบจดหมายภาษาอังกฤษรับรองแสดงความเกี่ยวข้องกันจากผู้รับรอง พร้อมเซ็นรับรองโดยเจ้าของบัญชี ซึ่งสามารถพิมพ์ได้เอง พร้อมแนบสมุดบัญชีเล่มที่ใช้รับรอง
13.3 กรณีมีผู้สนับสนุนค่าเดินทาง ต้องมีจดหมายภาษาอังกฤษจากผู้รับรอง สำเนาพาส ปอร์ตหรือสำเนาบัตรประชาชน หลักฐานการทำงานและรายได้ พร้อมด้วยหลักฐานบัญชีธนาคารแสดงยอด 3 เดือน ของผู้สนับสนุนค่าเดินทาง

14. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
วีซ่าท่องเที่ยว สำหรับระยะสั้น (ระยะเวลาน้อยกว่า 90 วัน) เป็นเงินไทย ราคา 60 ยูโรต่อท่าน คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนของวันที่ขอวีซ่า ควรเตรียมเงินสดให้พอดี


วีซ่าเชงเก้น วิธีการขอวีซ่าเชงเก้น วิธีทำวีซ่าเชงเก้น วีซ่าเชงเก้น4ประเภท เที่ยวยุโรป ShengenVisa Visa Shengen