ข้อมูลสำหรับการทำบัตรเข้างาน

04-02-2020   |   09:43:55

ข้อมูลสำหรับการทำบัตรเข้างาน

การจะเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ได้ ต้องมีการทำบัตรเข้างาน ซึ่งการทำบัตรเข้างาน จะใช้เอกสารคือ
1. รูปถ่ายจำนวน 2 รูป
2. นามบัตรภาษาอังกฤษ 2 ใบ
3. หน้าพาสปอร์ต 1 ใบ ในการสมัครผ่านทางเว็บไซต์และบริษัททัวร์

สามารถดูรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้
1. เคยไปงานกวางเจาเทรดแฟร์หรือไม่?

- หากเคยไปให้เช็คดูว่ายังมีบัตรเข้างานอันเก่าหรือไม่ หากยังมีบัตรอยู่ ใช้สำเนาบัตรเข้างาน พร้อมเช็คดูว่าบัตรอายุเกิน 5 ปีหรือไม่ (ไม่เกินครั้งที่ 116)

        -ตัวอย่างบัตรเข้างานที่ถูกต้อง-

2. มี VISA จีนแบบเดี่ยวในเล่มพาสปอร์ตที่ยังไม่ได้ใช้งานและยังไม่หมดอายุอยู่หรือไม่ ? (ถ้ามีไม่ต้องทำวีซ่ากรุ๊ป 144)
- หากลูกค้ามีวีซ่าจีนแบบเดี่ยวแล้ว ต้องเช็คว่ายังใช้ได้หรือไม่

                                                 
                  -ตัวอย่างวีซ่าจีนแบบเดี่ยวที่ถูกต้อง-


3. มีบัตร APEC หรือไม่? (ถ้ามีไม่ต้องทำวีซ่าใดๆเพิ่มเติมทั้งสิ้น สามารถใช้บัตร APEC เดินทางเข้าจีนได้เลย)
- หากมีบัตร APEC ให้ถ่ายสำเนาด้านหน้าและด้านหลังบัตรส่งมาให้เจ้าหน้าที่ พร้อมเช็คดูด้านหลังบัตรว่ามี CHN (จีน) ระบุไว้ในกลุ่มประเทศที่สามารถเดินทางเข้าได้หรือไม่ ถ้ามี สามารถใช้เดินทางได้เลย ไม่ต้องทำ VISA

                   -ตัวอย่างบัตร APEC ที่ถูกต้อง-

4. ลูกค้าเคยไปกลุ่มประเทศ 20 ประเทศดังต่อไปนี้หรือไม่?
- ถ้าเคยไป ต้องทำวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านั้น (ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 2,500 บาท เป็นค่าธรรมเนียมในการทำ VISA แบบเดี่ยว)
- ถ้าไม่เคยไป สามารถทำวีซ่ากรุ๊ป 144 ได้ (เฉพาะที่ไม่มีทั้งวีซ่าจีนแบบเดี่ยวหรือบัตร APEC)


กรณีที่ 1 ยังไม่เคยไปงาน/ไม่มีวีซ่าจีนแบบเดี่ยว/ไม่มีบัตร APEC/ไม่เคยไปกลุ่ม 20 ประเทศ
กรณีนี้ทำวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป 144 ได้เลย เอกสารที่ใช้มีดังนี้

1. สำเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม ชัดเจน ไม่มีเงาสะท้อน มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
2. นามบัตรภาษาอังกฤษของผู้เดินทาง (มีข้อมูลชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, E-mail) จำนวน 2 ใบ
3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ด้านหลังเขียนชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ) **ใช้สำหรับทำบัตรเข้างาน**
4. กรณีผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตขอให้เดินทางไปต่างประเทศจากผู้ปกครอง


กรณีที่ 2 ยังไม่เคยไปงาน/มีวีซ่าจีนแบบเดี่ยว/ไม่มีบัตร APEC/ไม่เคยไปกลุ่ม 20 ประเทศ
กรณีมีวีซ่าจีนแบบเดี่ยวอยู่แล้ว เอกสารที่ใช้มีดังนี้ 

1. สำเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม ชัดเจน ไม่มีเงาสะท้อน มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
2. นามบัตรภาษาอังกฤษของผู้เดินทาง (มีข้อมูลชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, E-mail) จำนวน 2 ใบ
3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ด้านหลังเขียนชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ) **ใช้สำหรับทำบัตรเข้างาน**
4. สำเนาหน้าวีซ่า (ต้องเช็คว่า VISA หมดอายุหรือไม่, เคยใช้ไปแล้วหรือไม่)
***ถ้ายังไม่หมดอายุและยังไม่มีการใช้ สามารถเดินทางเข้าจีนได้เลย ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการลดราคาหรือคืนค่าธรรมเนียม VISA ทุกกรณี เนื่องจากโปรแกรมทัวร์นี้ใช้ VISA กรุ๊ป 144 เป็นหลัก*


กรณีที่ 3 ยังไม่เคยไปงาน/ไม่มีวีซ่าจีนแบบเดี่ยว/มีบัตร APEC/ไม่เคยไปกลุ่ม 20 ประเทศ
กรณีมีบัตร APEC ไม่ต้องยื่นทั้งวีซ่าจีนแบบเดี่ยวและวีซ่ากรุ๊ป144 เอกสารที่ใช้มีดังนี้
1. สำเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม ชัดเจน ไม่มีเงาสะท้อน มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
2. นามบัตรภาษาอังกฤษของผู้เดินทาง (มีข้อมูลชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, E-mail) จำนวน 2 ใบ
3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ด้านหลังเขียนชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ) **ใช้สำหรับทำบัตรเข้างาน**
4. สำเนาด้านหน้า และด้านหลัง บัตร APEC ที่ชัดเจน
***เช็คดูด้านหลังบัตรว่ามี CHN (จีน) ระบุไว้ในกลุ่มประเทศที่อนุญาตให้เดินทางเข้าได้หรือไม่ ถ้ามี สามารถใช้เดินทางเข้าจีนได้เลย ไม่ต้องทำ VISA ใดๆเพิ่มเติม***กรณีที่ 4 ยังไม่เคยไปงาน/ไม่มีวีซ่าจีนแบบเดี่ยว/ไม่มีบัตร APEC/เคยไปกลุ่ม 20 ประเทศ
กรณีต้องยื่นวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านั้น โดยต้องจ่ายเพิ่มท่านละ 2,500 บาท เอกสารที่ใช้มีดังนี้
1. สำเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม ชัดเจน ไม่มีเงาสะท้อน มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
2. พาสปอร์ตเล่มจริงของผู้เดินทาง
3. ใบกรอกแบบฟอร์มวีซ่าของผู้เดินทาง (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด)
4. นามบัตรภาษาอังกฤษของผู้เดินทาง (มีข้อมูลชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, E-mail) จำนวน 2 ใบ
5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 4 ใบ (ด้านหลังเขียนชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ) **ใช้สำหรับทำบัตรเข้างาน 2 ใบ // วีซ่าจีนแบบเดี่ยว 2 ใบ**
6. **กรณีผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีเอกสารแนบเพิ่มเติมดังนี้**
- สำเนาสูติบัตร+สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน ของเด็ก 2 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา 2 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน ของมารดา 2 ชุด
7. **กรณีผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตขอให้เดินทางไปต่างประเทศจาก ผู้ปกครอง **กรณีที่ 5 เคยไปงาน/ไม่มีวีซ่าจีนเดี่ยว/ไม่มีบัตรAPEC/ไม่เคยไปกลุ่ม 20 ประเทศ
กรณีทำวีซ่ากรุ๊ป 144 ได้เลย เอกสารที่ใช้มีดังนี้

1. สำเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม ชัดเจน ไม่มีเงาสะท้อน มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
2. ลูกค้าเคยไปงานแฟร์แล้ว
2.1 กรณีเคยมีบัตรเข้างานและ บัตรไม่สูญหาย และยังไม่หมดอายุ ต้องขอสำเนาบัตรเข้างานเก่าของลูกค้า พร้อมกับแจ้งให้ลูกค้าถือบัตรตัวจริงไปด้วย ณ วันเดินทาง

2.2 กรณีเคยมีบัตรเข้างานแต่ บัตรสูญหาย ลูกค้าต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- นามบัตรภาษาอังกฤษของผู้เดินทาง (มีข้อมูลชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, E-mail) จำนวน 2 ใบ
*** เคสนี้ลูกค้าต้องไปโชว์ตัวหน้างาน ณ จุดทำบัตร และเสียค่าใช้จ่ายในการทำบัตรใหม่เพิ่มเติมประมาณ 200 หยวน ***
2.3 กรณีบัตรเข้างานเก่า หมดอายุ ลูกค้าต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- นามบัตรภาษาอังกฤษของผู้เดินทาง (มีข้อมูลชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, E-mail) จำนวน 2 ใบ
- สำเนาบัตรเข้างานเก่าของลูกค้า พร้อมกับแจ้งให้ลูกค้าถือบัตรตัวจริงไปด้วย ณ วันเดินทาง (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ด้านหลังเขียนชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ)
4. **กรณีผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตขอให้เดินทางไปต่างประเทศจาก ผู้ปกครอง **กรณีที่ 6 เคยไปงาน/ไม่มีวีซ่าจีนเดี่ยว/ไม่มีบัตร APEC/เคยไปกลุ่ม 20 ประเทศ
กรณีต้องทำวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านั้น จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่าแบบเดี่ยวเพิ่มเติม ท่านละ 2,500 บาท เอกสารที่ใช้มีดังนี้
1. สำเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม ชัดเจน ไม่มีเงาสะท้อน มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
2. พาสปอร์ตเล่มจริงของผู้เดินทาง
3. ใบกรอกแบบฟอร์มวีซ่าของผู้เดินทาง (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด)
4. ลูกค้าเคยไปงานแฟร์แล้ว

4.1 กรณีเคยมีบัตรเข้างานและ บัตรไม่สูญหาย และยังไม่หมดอายุ ต้องขอสำเนาบัตรเข้างานเก่าของลูกค้า พร้อมกับแจ้งให้ลูกค้าถือบัตรตัวจริงไปด้วย ณ วันเดินทาง
4.2 กรณีเคยมีบัตรเข้างานแต่ บัตรสูญหาย ลูกค้าต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- นามบัตรภาษาอังกฤษของผู้เดินทาง (มีข้อมูลชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, E-mail) จำนวน 2 ใบ
*** เคสนี้ลูกค้าต้องไปโชว์ตัวหน้างาน ณ จุดทำบัตร และเสียค่าใช้จ่ายในการทำบัตรใหม่เพิ่มเติมประมาณ 200 หยวน ***
4.3 กรณีบัตรเข้างานเก่า หมดอายุ ลูกค้าต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- นามบัตรภาษาอังกฤษของผู้เดินทาง (มีข้อมูลชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, E-mail) จำนวน 2 ใบ
- สำเนาบัตรเข้างานเก่าของลูกค้า พร้อมกับแจ้งให้ลูกค้าถือบัตรตัวจริงไปด้วย ณ วันเดินทาง (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 4 ใบ (ด้านหลังเขียนชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ)
**ใช้สำหรับทำบัตรเข้างาน 2 ใบ // วีซ่าจีนแบบเดี่ยว 2 ใบ**
6. **กรณีผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีเอกสารแนบเพิ่มเติม ดังนี้**
- สำเนาสูติบัตร+สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน ของเด็ก 2 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา 2 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน ของมารดา 2 ชุด
7. **กรณีผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตขอให้เดินทางไปต่างประเทศจาก ผู้ปกครอง **กรณีที่ 7 เคยไปงาน/มีวีซ่าจีนเดี่ยว หรือ มีบัตร APEC/ไม่เคยไปกลุ่ม 20 ประเทศ
กรณีลูกค้ามีวีซ่าจีนแบบเดี่ยวหรือมีบัตร APEC แล้ว เอกสารที่ใช้มีดังนี้
1. สำเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม ชัดเจน ไม่มีเงาสะท้อน มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
2. สำเนาวีซ่าจีนแบบเดี่ยว หรือสำเนาบัตร APEC หน้า-หลัง
3. ลูกค้าเคยไปงานแฟร์แล้ว
3.1 กรณีเคยมีบัตรเข้างานและ บัตรไม่สูญหาย และยังไม่หมดอายุ ต้องขอสำเนาบัตรเข้างานเก่าของลูกค้า พร้อมกับแจ้งให้ลูกค้าถือบัตรตัวจริงไปด้วย ณ วันเดินทาง
3.2 กรณีเคยมีบัตรเข้างานแต่ บัตรสูญหาย ลูกค้าต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- นามบัตรภาษาอังกฤษของผู้เดินทาง (มีข้อมูลชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, E-mail) จำนวน 2 ใบ
*** เคสนี้ลูกค้าต้องไปโชว์ตัวหน้างาน ณ จุดทำบัตร และเสียค่าใช้จ่ายในการทำบัตรใหม่เพิ่มเติมประมาณ 200 หยวน ***
3.3 กรณีบัตรเข้างานเก่า หมดอายุ ลูกค้าต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- นามบัตรภาษาอังกฤษของผู้เดินทาง (มีข้อมูลชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, E-mail) จำนวน 2 ใบ
- สำเนาบัตรเข้างานเก่าของลูกค้า พร้อมกับแจ้งให้ลูกค้าถือบัตรตัวจริงไปด้วย ณ วันเดินทาง (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 4 ใบ (ด้านหลังเขียนชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ)
**ใช้สำหรับทำบัตรเข้างาน 2 ใบ // วีซ่าจีนแบบเดี่ยว 2 ใบ**
5. **กรณีผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตขอให้เดินทางไปต่างประเทศจาก ผู้ปกครอง **
ข้อกำหนดของรูปถ่าย ที่ใช้สำหรับการทำบัตรเข้างานและทำวีซ่าจีน
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2x2 นิ้ว ถ่ายล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน
2. พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น
3. ห้ามใส่เสื้อสีขาวหรือสีอ่อนเด็ดขาด (แนะนำให้ใส่โทนสีเข้ม)
4. ห้ามยิ้ม เห็นหน้าผาก และต้องใบหูชัดเจน
5. ห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิด หมวก แว่นตาดำ รวมถึงแว่นสายตา
6. หากเป็นมุสลิม ต้องเปิดให้เห็นใบหน้าชัดเจน
7. ห้ามมีรอยแม็กซ์เย็บ รอยเลอะเปรอะเปื้อนบนรูปเด็ดขาด
8. ด้านหลังรูปให้ใช้ปากกาเขียนชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษด้วยตัวบรรจง
-ตัวอย่างรูปถ่ายหน้าตรง 2x2 นิ้ว ที่ถูกต้อง-
***การส่งรูปมายังเจ้าหน้าที่ แนะนำให้หันด้านที่เป็นรูปถ่ายเข้าหากัน หรือใช้กระดาษรองรูปแต่ละใบ เพื่อป้องกันมิให้น้ำหมึกปากกาด้านหลังเลอะรูปถ่าย
***หากรูปถ่ายไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น ลูกค้าต้องทำการถ่ายรูปและจัดส่งมายังเจ้าหน้าที่ใหม่อีกครั้ง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานขั้นต่อไป


เงื่อนไขของผู้ที่ไม่สามารถทำวีซ่ากรุ๊ป 144 ได้

1. เพศสภาพ (สาวประเภทสองแต่งหญิง)
2. พาสปอร์ตข้าราชการเล่มสีน้ำเงินใช้ทำวีซ่ากรุ๊ป144 ไม่ได้ ต้องใช้เล่มพาสปอร์ตบุคคลธรรมดาเท่านั้น (ข้าราชการที่มียศนำหน้าสามารถทำวีซ่ากรุ๊ป144 ได้ตามปกติ)
3. ลูกค้าที่มีบัตร APEC (คัดชื่อออกจาก NAMELIST วีซ่ากรุ๊ป 144 มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดปัญหากับวีซ่ากรุ๊ป 144ได้)
4. ลูกค้าที่มีวีซ่าจีนแบบเดี่ยวอยู่ในเล่มพาสปอร์ต โดยยังไม่มีการใช้ และยังไม่หมดอายุ (คัดชื่อออกจาก NAMELIST วีซ่ากรุ๊ป 144 มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดปัญหากับวีซ่ากรุ๊ป 144ได้)
5. คนที่เคยเดินทางไปกลุ่มประเทศ 20 ประเทศ
6. คนต่างชาติ (ลาว, เมียนมาร์, เขมร ฯลฯ) **ตัดปัญหาให้ไปทำ VISA เอง เข้าฮ่องกง 2 รอบ เข้าจีน 1 รอบ**

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำวีซ่ากรุ๊ป 144
1. สำเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม ชัดเจน ไม่มีเงาสะท้อน มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
2. สำเนารูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (สามารถใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูป “รูปถ่าย” ส่งมาให้เจ้าหน้าที่ได้)
**ค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่ากรุ๊ป 144 รวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว**

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำวีซ่าจีนแบบเดี่ยว
1. พาสปอร์ตเล่มจริง มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
2. สำเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม ชัดเจน ไม่มีเงาสะท้อน
3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ด้านหลังเขียนชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ)
4. ใบกรอกแบบฟอร์มวีซ่าของผู้เดินทาง (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด)
5. **กรณีผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีเอกสารแนบเพิ่มเติม ดังนี้**
- สำเนาสูติบัตร+สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน ของเด็ก 2 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา 2 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน ของมารดา 2 ชุด
6. **กรณีผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตขอให้เดินทางไปต่างประเทศจาก ผู้ปกครอง **


***หมายเหตุ: กรณีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ***
- ลูกค้าต้องยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง และต้องเดินทางไปโชว์ตัว ณ สถานทูตจีน
- เอกสารของลูกค้าชาวต่างชาติ ต้องแปลเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ข้อมูลจาก : TKONEGLOBAL

ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ เอกสารทำบัตรกวางเจาเทรดแฟร์ ข้อมูลทำบัตรกวางเจาเทรดแฟร์